loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Luyện lại câu sử dụng cấu trúc Can = to be able to nTo be able to do smt = To be capable of + V_ing
Bạn chưa làm bài này
Letter of request, thư yêu cầu, yêu cầu cung cấp thông tin về khóa học IELTS, What is your problem?nVấn đề của bạn là gì? Who are you?nBạn là ai? What is your request?nYêu cầu của bạn là gì?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này