loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
S + started / began + V-ing / to-V = S + have PII / have been + V-ingnIt seems that… = It appears that... = It is likely that… = It looks as if…n(Có vẻ như là / Dường như là…)
Bạn chưa làm bài này
what’s your favourite way of relaxing, Why do you like it?, How do you often do?
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này