loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
S + started / began + V-ing / to-V = S + have PII / have been + V-ingnIt seems that… = It appears that... = It is likely that… = It looks as if…n(Có vẻ như là / Dường như là…)
Bạn chưa làm bài này
what’s your favourite way of relaxing, Why do you like it?, How do you often do?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này