loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sử dụng cấu trúc Hardly + had +S + PII when S + V-ed/irregularn= No sooner + had + S + PII than S + V-ed/irregular
Bạn chưa làm bài này
Viết thư miêu tả ngôi nhà của bạn, các phòng trong ngôi nhà, tính từ miêu tả nhà
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này