loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sử dụng cấu trúc It takes sb + time + to do sth = sb spends + time + doing sth, Like sth/ doing sth = Enjoy sth/ doing sth = Be + fond of + sth/ doing sth n= Be interested in sth/ doing sth = Be keen on sth/ doing sth
Bạn chưa làm bài này
Write letter about your hobbies. Viết một lá thư kể về sở thích của bạn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này