loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, Luyện viết cấu trúc not only ... + but also = both ... and
Bạn chưa làm bài này
Writing letter, people description, viết đoạn miêu tả người, viết thư giới thiệu người bạn mới quen trong lớp Tiếng Anh, sửa lỗi bài học sinh, bài viết mẫu
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này