loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Luyện viết lại câu với cấu trúc “TOO…TO” = “ENOUGH …TO” , “TOO … TO” = “SO … THAT” và “SO…THAT” = “SUCH…THAT”
Bạn chưa làm bài này
Luyện viết về suy nghĩ của bạn với việc ăn ở nhà
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này