loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi, S + let + sb + do smt = S + allow + sb + to do smt, (Cho phép ai đó làm gì), It's no use/ good doing smt= There is no point in doing smtn(Vô ích khi làm gì đó)
Bạn chưa làm bài này
Viết thư miêu tả công việc hiện tại. I'm writing to tell you about my job. What do you do?, What are your duties?, Do you like your job? Would you like to change anything in your job?
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này