loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập: 0/5
Luyện viết lại câu với cấu trúc “would rather… than”, “like… better than” và “prefer…to”
Bạn chưa làm bài này
Write a letter to tell me about your favourite shopping centre in your city, Viết thư nói về trung tâm mua sắm yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này