loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/56
Nhìn vào các biển hiệu dưới đây và điền vào chỗ trống với must hoặc mustn’t và dạng đúng của động từ trong ngoặc như trong ví dụ.
Nhìn vào các biển hiệu dưới đây và điền vào chỗ trống với must hoặc mustn’t và dạng đúng của động từ trong ngoặc như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu bắt đầu bằng I must/ I mustn't cho những điều mà bạn phải làm hoặc không được làm trong lớp học.
Viết các câu bắt đầu bằng I must/ I mustn't cho những điều mà bạn phải làm hoặc không được làm trong lớp học.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả nội dung ở cột bên phải với cách giải thích tương đương ở cột bên trái.
Kéo thả nội dung ở cột bên phải với cách giải thích tương đương ở cột bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng thức phù hợp của must hoặc have to.
Điền vào chỗ trống với dạng thức phù hợp của must hoặc have to.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng.
Chọn đáp án đúng.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này