Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Review 01 I. Present perfect – Hiện tại hoàn thành

have/ has + PII

II. Present perfect continuous – Hiện tại hoàn thành tiếp diễn

have/ has + been + V-ing

III. Past perfect – Quá khứ hoàn thành

had + PII

IV. Past perfect continuous – Quá khứ hoàn thành tiếp diễn

had + been + V-ing

V. Future continuous – Tương lai tiếp diễn

will + be + V-ing

VI. Other future tenses and expressions – Các thì và cách diễn đạt tương lai khác 1. Future perfect - Tương lai hoàn thành

will + have + PII

2. Future perfect continuous - Tương lai hoàn thành tiếp diễn

will + have + been + V-ing

3. Other expressions - Các cách diễn đạt khác

is/ are to + V

be due to + V

be on the point of V-ing

be (just) about to + V

Mời các bạn làm bài luyện tập

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay