loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/80
Nhìn vào danh sách mua sắm dưới đây và phân loại danh từ thành hai nhóm danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.
Nhìn vào danh sách mua sắm dưới đây và phân loại danh từ thành hai nhóm danh từ đếm được hoặc danh từ không đếm được.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành danh sách mua sắm với a, an, a loaf of, a bottle of, some pieces of, a bag hoặc some.
Hoàn thành danh sách mua sắm với a, an, a loaf of, a bottle of, some pieces of, a bag hoặc some.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào đoạn văn với a lot of, some, not much, not many sau dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Điền vào đoạn văn với a lot of, some, not much, not many sau dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu hỏi sử dụng am/ are/ is/ do/ does.
Hoàn thành các câu hỏi sử dụng am/ are/ is/ do/ does.
Bạn chưa làm bài này
Ghép những cách diễn đạt về tần suất ở bên phải với cụm từ tương ứng bên trái.
Ghép những cách diễn đạt về tần suất ở bên phải với cụm từ tương ứng bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu sử dụng always, often, sometimes, seldom hoặc never như trong ví dụ.
Viết lại các câu sử dụng always, often, sometimes, seldom hoặc never như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Hãy đọc vé xem phim dưới đây và trả lời các câu hỏi(không sử dụng dạng rút gọn của to be).
Hãy đọc vé xem phim dưới đây và trả lời các câu hỏi(không sử dụng dạng rút gọn của to be).
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh (Không sử dụng dạng viết tắt của to be).
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh (Không sử dụng dạng viết tắt của to be).
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống dạng mệnh lệnh thức của những động từ sau (khẳng định hoặc phủ định).
Điền vào chỗ trống dạng mệnh lệnh thức của những động từ sau (khẳng định hoặc phủ định).
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này