loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/91
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ đã cho để mô tả những bức tranh sau.
Điền vào chỗ trống với dạng đúng của động từ đã cho để mô tả những bức tranh sau.
Bạn chưa làm bài này
Dùng từ gợi ý miêu tả những bức tranh sau.
Dùng từ gợi ý miêu tả những bức tranh sau.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.
Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau.
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với 'the, a, an' hoặc 'x' (khi không cần sử dụng mạo từ).
Điền vào chỗ trống với 'the, a, an' hoặc 'x' (khi không cần sử dụng mạo từ).
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sử dụng 'many, much' hoặc 'a lot of' rồi ghép chúng với các bức tranh tương ứng theo như ví dụ.
Hoàn thành các câu sử dụng 'many, much' hoặc 'a lot of' rồi ghép chúng với các bức tranh tương ứng theo như ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các đoạn hội sau với 'in, on, at'.
Hoàn thành các đoạn hội sau với 'in, on, at'.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này