loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/85
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Nhấp chuột vào lựa chọn sai để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ các cặp tính từ để sai vị trí trong đoạn văn sau.
Nhấp chuột để gạch bỏ các cặp tính từ để sai vị trí trong đoạn văn sau.
Bạn chưa làm bài này
Đọc đoạn văn dưới đây. Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.
Đọc đoạn văn dưới đây. Viết dạng so sánh hơn và so sánh nhất của tính từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng too/ enough/ so/ such và tính từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Sử dụng too/ enough/ so/ such và tính từ trong ngoặc để hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
Kéo thả mỗi câu ở bên phải với một câu phù hợp ở bên trái.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các cấu trúc: it + to be/ there + to be/ have got và các gợi ý cho sẵn để trả lời các câu hỏi như ví dụ dưới đây.
Sử dụng các cấu trúc: it + to be/ there + to be/ have got và các gợi ý cho sẵn để trả lời các câu hỏi như ví dụ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Viết dạng đúng của động từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Viết lại các câu dưới đây sử dụng từ trong ngoặc.
Viết lại các câu dưới đây sử dụng từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này