loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/58
Điền vào chỗ trống với
Điền vào chỗ trống với "was" hoặc "were" (không viết tắt).
Bạn chưa làm bài này
Chia dạng đúng của động từ.
Chia dạng đúng của động từ.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng phủ định hoặc nghi vấn của động từ ở thì quá khứ tiếp diễn.
Hoàn thành các câu sau, sử dụng dạng phủ định hoặc nghi vấn của động từ ở thì quá khứ tiếp diễn.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ hoặc cụm từ cho sẵn hoàn thành các câu sau.
Sử dụng từ hoặc cụm từ cho sẵn hoàn thành các câu sau.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng từ cho sẵn để mô tả từng người đang làm gì khi Mary về nhà.
Sử dụng từ cho sẵn để mô tả từng người đang làm gì khi Mary về nhà.
Bạn chưa làm bài này
Mọi người đang làm gì ở các nước khác khi bạn đang học tiếng Anh ở Việt Nam? Hãy viết câu sử dụng từ gợi ý bắt đầu bằng
Mọi người đang làm gì ở các nước khác khi bạn đang học tiếng Anh ở Việt Nam? Hãy viết câu sử dụng từ gợi ý bắt đầu bằng "While I was stydying English,..."
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này