Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 4 - Short vowel /æ/ (Nguyên âm ngắn /æ/ )

Unit 4

Short vowel /i:/

(Nguyên âm ngắn /æ/)

Introduction
/æ/ is a short sound.
Open your mouth wide.
It's pronounced /æ/....../æ/.
Cat /kæt/
Bag /bæg/
Black /blæk/
Hand /hænd/
Map /mæp/
Candle /ˈkændl/
Narrow /ˈnærəʊ/
Latter /ˈlætər/
Captain /ˈkæptɪn/
Manner /ˈmænər/
Pack the bags!
/pæk ðə bæɡz/
Pat's cat is fat.
/pæts kæt ɪz fæt/
Have a snack, Jack?
/hæv ə snæk, dʒæk/
Sad is the opposite of happy.
/sæd ɪz ðɪ ˈɒpəzɪt əv ˈhæpi/
There is a man with black pants.
/ðer ɪz ə mæn wɪð blæk pænts/
Examples
cat
/kæt/
con mèo
had
/hæd/
quá khứ của to have
paddle
/'pædl/
sự chèo xuồng
shall
/ʃæl/
sẽ
gnat
/næt/
loại muỗi nhỏ, muỗi mắt
axe
/æks/
cái rìu
pan
/pæn/
xoong, chảo
man
/mæn/
đàn ông
sad
/sæd/
buồn
bag
/bæg/
cái túi
Brad
/bræd/
đinh nhỏ đầu
jam
/dʒæm/
mứt
bad
/bæd/
tồi tệ
pat
/pæt/
vỗ về
perhaps
/pəˈhæps/
có thể
black
/blæk/
màu đen
slack
/slæk/
uể oải
bang
/bæŋ/
tiếng nổ
hand
/hænd/
tay
Identify the vowels which are pronounced /æ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /æ/)
“a” được phát âm là /æ/ trong các trường hợp:
1. Trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng một hay nhiều phụ âm
hat
/hæt/
cái mũ
sad
/sæd/
buồn
fat
/fæt/
béo
bank
/bæŋk/
ngân hàng
map
/mæp/
bản đồ
fan
/fæn/
cái quạt
slang
/slæŋ/
tiếng lóng
tan
/tæn/
rám nắng
rank
/ræŋk/
hàng, cấp bậc
dam
/dæm/
đập ngăn nước
thanks
/θæŋks/
lời cảm tạ
thatch
/θætʃ/
rạ, rơm
chasm
/'kæzəm/
hang sâu
2. Khi ở trong một âm tiết được nhấn mạnh của một chữ có nhiều âm tiết và đứng trước hai phụ âm
candle
/'kændl/
cây nến
captain
/'kæptɪn/
đại úy, thuyền trưởng
baptize
/bæpˈtaɪz/
rửa tội
latter
/'lætə(r)]/
người sau, muộn hơn
mallet
/'mælɪt/
cái chày
narrow
/ˈnærəʊ/
chật, hẹp
manner
/'mænə(r)]/
cách thức, thể cách
calculate
/ˈkælkjʊleɪt/
tính, tính toán
unhappy
/ʌnˈhæpi/
không hạnh phúc
Chú ý: Một số từ người Anh đọc là /aː/, người Mỹ đọc là /æ/
ask (hỏi)
/ɑːsk/
/æsk/
can't (không thể)
/kɑːnt/
/kænt/
commander
/kə'mɑːndə/
/kə'mændə/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay