Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 15 - Diphthong /ɔɪ/ (Nguyên âm đôi /ɔɪ/)

Unit 15

Diphthong /ɔɪ/

(Nguyên âm đôi /ɔɪ/)

Introduction
/ɔɪ/ is a long vowel sound.
It starts with /ɒ/ and moves to /ɪ/
It's pronounced /ɔɪ/...../ɔɪ/.
Toy /tɔɪ/
Boy /bɔɪ/
Coin /kɔɪn/
Voice /vɔɪs/
Choice /tʃɔɪs/
Noisy /'nɔɪzi/
Enjoy /ɪn'dʒɔɪ/
Destroy /dɪˈstrɔɪ/
Employee /ɪm'plɔɪiː/
Appointment /ə'pɔɪntmənt/
Boy's toys are noisy.
/bɔɪz tɔɪz ər 'nɔɪzi/
Troy’s ploy was foiled.
/tʃɔɪz plɔɪ wəz fɔɪld/
Those are coins, not toys.
/ðəʊz ər kɔɪz nɒt tɔɪz/
The boy pointed to the poison.
/ðə bɔɪ pɔɪntd tə ðə 'pɔɪzn/
The spoiled boys destroy Floyd’s joy
/ðə spɔɪld bɔɪz dɪˈstrɔɪ flɔɪdz dʒɔɪ/
Examples
boy
/bɔɪ/
cậu bé, chàng trai
coin
/kɔɪn/
đồng tiền
foil
/fɔɪl/
lá (kim loại)
toil
/tɔɪl/
công việc khó nhọc
voice
/vɔɪs/
giọng nói
enjoy
/ɪnˈdʒɔɪ/
thích thú, hưởng thụ
oil
/ɔɪl/
dầu
boil
/bɔɪl/
sôi, sự sôi
toy
/tɔɪ/
đồ chơi
joy
/dʒɔɪ/
sự vui mừng, hân hoan
point
/pɔɪnt/
điểm, vấn đề
destroy
/dɪˈstrɔɪ/
phá hủy
hoist
/hɔɪst/
nhấc bổng lên, thang máy
Identify the vowels which are pronounced /ɔɪ/(Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɔɪ/)
"oi" và "oy" thường được phát âm là /ɔɪ/. (Xem ví dụ trên)
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay