Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 16 - Diphthong /aʊ/ (Nguyên âm đôi /aʊ/)

Unit 16

Diphthong /aʊ/

(Nguyên âm đôi /aʊ/)

Introduction
/aʊ/ is a long vowel sound.
It starts with /a:/ and moves to /ʊ/.
It's pronounced /aʊ/....../aʊ/
How /haʊ/
Now /naʊ/
Loud /laʊd/
Mouse /maʊs/
Sound /saʊnd/
About /əˈbaʊt/
Aloud /əˈlaʊd/
Counting /ˈkaʊtɪŋ/
mountain /ˈmaʊtn/
British Council /ˈbrɪtɪʃ ˈkaʊnsl/
Our townhouse has a brown mouse.
/ˈaʊər ˈtaʊnhaʊs hæz ə braʊn maʊs/
Are we allowed to speak aloud?
/ɑːr wi əˈlaʊd tə spiːk əˈlaʊd/
We found our gowns downtown.
/wi faʊnd ˈaʊər gaʊnz 'daʊntaʊn/
Shower the flower for an hour.
/ˈʃaʊər ðə ˈflaʊər fɔːr ən ˈaʊər/
How’s the loud vowel sound?
/haʊz ðə laʊd ˈvaʊəl saʊnd/
Examples
cow
/kaʊ/
con bò cái
house
/haʊs/
cái nhà
now
/naʊ/
bây giờ
foul
/faʊl/
hôi hám, bẩn thỉu
about
/əˈbaʊt/
độ chừng, khoảng
flower
/ˈflaʊə(r)/
hoa
allow
/əˈlaʊ/
cho phép
out
/aʊt/
ngoài, bên ngoài
how
/haʊ/
thế nào
plough
/plaʊ/
cái cày
route
/raʊt/
tuyến đường
ouch
/aʊtʃ/
ngọc nạm, kim cương nạm
bow
/baʊ/
cái cung
brow
/braʊ/
mày, lông mày
grouse
/graʊs/
gà gô trắng
Identify the vowels which are pronounced /aʊ/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /aʊ/)
1. "ou" được phát âm là /aʊ/ trong những từ có nhóm "ou" với một hay hai phụ âm
found
/faʊnd/
tìm thấy (quá khứ của find)
cloud
/klaʊd/
đám mây
bound
/baʊnd/
biên giới, giới hạn
doubt
/daʊt/
sự nghi ngờ, ngờ vực
hound
/haʊnd/
chó săn
loud
/laʊd/
(âm thanh) ầm ĩ, to
mouth
/maʊθ/
mồm, miệng
plough
/plaʊ/
cái cày
south
/saʊθ/
hướng nam, phía nam
stout
/staʊt/
chắc bền, dũng cảm
around
/əˈraʊnd/
xung quanh, vòng quanh
county
/ˈkaʊnti/
hạt, tỉnh
sound
/saʊnd/
âm thanh
fountain
/ˈfaʊntn/
suối nước, nguồn nước
mountain
/ˈmaʊntn/
núi

 

2. "ow" được phát âm là /aʊ/
tower
/taʊə(r)/
tháp
power
/paʊə(r)/
sức mạnh, quyền lực
powder
/ˈpaʊdə(r)/
bột, thuốc bột
crown
/kraʊn/
vương miện
drown
/draʊn/
chết đuối, chết chìm
plow
/plaʊ/
cái cầy
brow
/braʊ/
lông mày
fowl
/faʊl/
thịt gà
jowl
/dʒaʊl/
hàm dưới
coward
/ˈkaʊəd/
hèn nhát
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay