Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 18 - Diphthong /ɪə/ (Nguyên âm đôi /ɪə/)

Unit 18

Diphthong /ɪə/

(Nguyên âm đôi /ɪə/)

Introduction
/ɪə/ is a long vowel sound.
It starts with /ɪ/ and moves to /ə/
It’s pronounced /ɪə/.... /ɪə/.
ear /ɪər/
hear /hɪər/
beer /bɪər/
clear /klɪər/
year /jɪər/
really /ˈrɪəli/
cheerful /ˈtʃɪəfl/
career /kəˈrɪər/
engineer /endʒɪˈnɪər/
superior /suːˈpɪəriər/
We're here.
/wɪər hɪər/
Have a beer, cheer!
/ hæv ə bɪər tʃɪər/
Is there a bank near here?
/ɪz ðeər ə bæŋk nɪər hɪər/
The meaning isn't really clear.
/ðə ˈmiːnɪŋ ˈɪznt ˈrɪəli klɪər/
I have these ears a hundred years.
/aɪ hæv ðiːz ɪərz ə ˈhʌndrəd jɪərz/
Examples
beer
/bɪə(r)/
bia
near
/nɪə(r)/
gần
here
/hɪə(r)/
ở đây
easier
/ˈi:zɪə/
dễ dàng hơn
area
/ˈeərɪə/
vùng, khu vực
superior
/suːˈpɪəriə(r)/
ở trên, cao cấp hơn
ear
/ɪə(r)/
tai
tear
/tɪə(r)/
nước mắt
pier
/pɪə(r)/
bến tàu, cầu tàu
beard
/bɪəd/
đương đầu, chống cự với...
Identify the vowels which are pronounced /ɪə/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ɪə/)
1. "ea" được phát âm là /ɪə/ trong những từ có nhóm ear
tear
/tɪə(r)/
nước mắt
clear
/klɪə(r)/
rõ ràng
blear
/blɪə(r)/
mờ, không thấy rõ
real
/rɪəl/
thực tế
spear
/spɪə(r)/
giáo mác
fear
/fɪə(r)/
sợ hãi
smear
/smɪə(r)/
trát, bôi lem nhem
weary
/ˈwɪəri/
uể oải, mệt mỏi
dreary
/ˈdrɪəri/
buồn tẻ, buồn rầu
beard
/bɪəd/
đương đầu, chống cự

 

2. "ee" phát âm là /ɪə/ khi đứng trước tận cùng là "r" của mỗi từ
beer
/bɪə(r)/
bia
cheer
/tʃɪə(r)/
sự vui vẻ
deer
/dɪə(r)/
con nai, hoẵng
leer
/lɪə(r)/
liếc trộm
steer
/stɪə(r)/
lái xe, tàu
sneer
/snɪə(r)/
cười khẩy
career
/kəˈrɪə(r)/
nghề nghiệp
engineer
/ˌendʒɪˈnɪə(r)/
kỹ sư
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay