Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 20 - Diphthong /ʊə/ (Nguyên âm đôi /ʊə/)

Unit 20

Diphthong /ʊə/

(Nguyên âm đôi /ʊə/)

Introduction
/ʊə/ is a long vowel sound.
It starts with /ʊ/ and moves to /ə/.
It’s pronounced /ʊə/ ....../ʊə/.
tour /tʊər/
cure /kjʊər/
poor /pʊər/
spoor /spʊər/
doer /dʊər/
truer /trʊər/
sure /ʃʊər/
jury /ˈdʒʊəri/
tourist /ˈtʊərɪst/
tournament /ˈtʊənəmənt/
He's very poor.
/hiz 'veri pʊər/
I served on a jury.
/aɪ sɜːrvd ɒn ə ˈdʒʊəri/
The dirty water goes into the sewer.
/ðə ˈdɜːrti ˈwɑːtər ɡəʊz ˈɪntə ðə sʊər/
I take a tour to Kualalumpur.
/aɪ teɪk ə tʊər tə Kʊələ'lʌmpə/
Will we be able to cure him, Doctor?
/wɪl wi ˈeɪbl tə kjʊər hɪm ˈdɒktər/
Examples
truer
/trʊə(r)/
chính xác hơn
sewer
/sʊə(r)/
thợ may
bluer
/blʊə(r)/
xanh hơn
doer
/dʊə(r)/
người thực hiện
tour
/tʊə(r)/
cuộc đi chơi, du lịch
poor
/pʊə/
nghèo
jury
/ˈdʒʊəri/
ban giám khảo
cure
/kjʊə(r)/
chữa trị
tourism
/ˈtʊərɪzəm/
du lịch
Identify the vowels which are pronounced /ʊə/ (Nhận biết các nguyên âm được phát âm là /ʊə/)
1. "oo" được phát âm là /ʊə/ trong những từ có một âm tiết mà tận cùng bằng "r"
boor
/bʊə(r)/
người cục mịch, thô lỗ
moor
/mʊə(r)/
buộc, cột (tàu thuyền)
poor
/pʊə(r)/
nghèo
spoor
/spʊə(r)/
dấu vết

 

2. "ou" có thể được phát âm là /ʊə/
tour
/tʊə(r)/
cuộc du lịch
tourist
/ˈtʊərɪst/
khách du lịch
tournament
/ˈtʊənəmənt/
cuộc đấu thương trên ngựa
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay