Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 23 - Consonant /t/ (Phụ âm /t/)

Unit 23

Consonant /t/

(Phụ âm /t/)

Introduction
/t/ is a voiceless consonant sound.
To make this sound, put your tongue just behind your top teeth
Push air forward in your mouth then quickly move your tongue away and don't use your voice
It's pronounced /t/......./t/.
Eat /iːt/
Suit /suːt/
Tea /tiː/
Tall /tɔːl/
Stamp /stæmp/
Table /ˈteɪbl/
Hotel /həʊˈtel/
Twenty /ˈtwenti/
Thailand /ˈtaɪlænd/
Complete /kəmˈpliːt/
Tom and Tim are Twins.
/tɑːm ən tim ɑːr twɪnz/
Thomas ate three hot dogs.
/ˈθɔːməs et θriː hɑːt dɔːɡz/
Teddy met them at the market.
/ˈtedi met ðəm ət ðə ˈmɑːrkɪt/
The fat cat sat down on the mat.
/ðə fæt kæt sæt daʊn ɔːn ðə mæt/
Could you tell me how to get to the train station?
/kʊd juː tel mi haʊ tə get tə ðə treɪn ˈsteɪʃn/
Examples
top
/tɒp/
chóp, đỉnh
ten
/ten/
số mười
steak
/steɪk/
miếng cá, thịt nướng
tomato
/təˈmeɪtoʊ/
cà chua
tennis
/ˈtenɪs/
quần vợt (thể thao)
photo
/ˈfəʊtəʊ/
bức ảnh
telephone
/ˈtelɪfəʊn/
điện thoại
pretty
/ˈprɪti/
xinh đẹp
upstairs
/ʌpˈsteəz/
trên gác
student
/ˈstjuːdənt/
sinh viên
potato
/pəˈteɪtəʊ/
khoai tây
toy
/tɔɪ/
đồ chơi
tea
/tiː/
chè, trà
tight
/taɪt/
(buộc) chặt
button
/ˈbʌtən/
cái nút
town
/taʊn/
thị trấn
time
/taɪm/
thời gian
ticket
/ˈtɪkɪt/
title
/ˈtaɪtļ/
nhan đề
Identify: Chỉ có phụ âm "t" được phát âm là /t/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay