Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 24 - Consonant /d/ (Phụ âm /d/)

Unit 24

Consonant /d/

(Phụ âm /d/)

Introduction
/d/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /t/ first
then use the voice to say /d/ ....../d/
Time /taɪm/ -
Dime /daɪm/
Tore /tɔːr / -
Door /dɔːr/
Write /raɪt/ -
Ride /raɪd/
Door /dɔːr/
Deep /di:p/
Down /daʊn/
Head /hed/
Food /fuːd/
Lady /ˈleɪdi/
Ready /ˈredi/
Dinner /ˈdɪnər/
Middle /ˈmɪdl/
Address /əˈdres/
She had a bad cold.
/ʃi hæd ə bæd kəʊld/
Eddy’s birthday is today.
/'ediz ˈbɜːrθdeɪ ɪz təˈdeɪ/
David didn’t do the dishes.
/'dævɪd ˈdɪdnt duː ðə dɪʃɪz/
Does Donna have a dollar?
/ dʌz dɒnə hæv ə ˈdɑːlər/
Dan drove us around before dinner.
/dæn drəʊv əs əˈraʊnd bɪˈfɔːr ˈdɪnər/
Examples
day
/deɪ/
ban ngày
ladder
/ˈlædə(r)/
cái thang
odd
/ɒd/
thừa dư
die
/daɪ/
chết
down
/daʊn/
xuống, ở dưới
dim
/dɪm/
lờ mờ, không rõ ràng
door
/dɔː(r)/
cánh cửa
dart
/dɑːt/
mũi tên, mũi tiêu
card
/kɑːd/
cái thiếp, thẻ
ride
/raɪd/
cưỡi (ngựa)
drain
/dreɪn/
cống, rãnh, mương
drink
/drɪŋk/
uống
do
/du/
làm
date
/deɪt/
ngày
darling
/ˈdɑːlɪŋ/
người thân yêu
decide
/dɪˈsaɪd/
quyết định
dance
/dɑːns/
nhảy
damage
/ˈdæmɪdʒ/
hủy hoại
Identify: Chỉ có phụ âm "d" được phát âm là /d/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay