Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 26 - Consonant /g/ (Phụ âm /g/)

Unit 26

Consonant /g/

(Phụ âm /g/)

Introduction
/g/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /k/ first, then use the voice to say /g/ ....../g/
coat /kəʊt/ -
goat /gəʊt/
curl /kɜːrl/ -
girl /gɜːrl/
class /klæs/ -
glass /glæs/
Game /ɡeɪm/
Girl /ɡɜːrl/
Ghost /gəʊst/
Big /bɪɡ/
Bag /bæɡ/
Begin /bɪˈɡɪn/
Again /əˈɡen/
Beggar /ˈbeɡər/
Hungry /ˈhʌŋɡri/
Agreement /əˈɡriːmənt/
Go get your mother’s glasses.
/ɡəʊ get jər ˈmʌðər ɡlæsɪz/
Peggy begged to go to the art gallery.
/'pegi begd tə ɡəʊ tə ði ɑːrt ˈɡæləri/
Gloria gives gracious get- togethers.
/ˈɡlɔːriə ɡɪvz ˈɡreɪʃəs get təˈɡeðərz/
Please give me eight gallons of gas.
/pli:z ɡɪv mi eɪt ˈɡælənz əv ɡæz/
Maggie bagged all the groceries.
/'mæɡi bæɡd ɔːl ðə ˈɡrəʊsəriz/
Examples
get
/get/
có được, lấy được
ghost
/gəʊst/
ma
giggle
/ˈgɪgļ/
tiếng cười khúc khích
gold
/gəʊld/
vàng
good
/gʊd/
tốt
goat
/gəʊt/
con dê
gate
/geɪt/
cổng
girl
/gɜːl/
con gái
glass
/glɑːs/
thủy tinh
bag
/bæg/
cái túi
clog
/klɒg/
cản trở, trở ngại
frog
/frɒg/
con ếch
glue
/gluː/
keo, hồ dán
again
/əˈgen/
lại, làm lại
together
/təˈgeðə(r)/
cùng nhau
begin
/bɪˈgɪn/
bắt đầu
give
/gɪv/
đưa cho
guest
/gest/
khách
Identify: Chỉ có phụ âm "g" được phát âm là /g/
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay