Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 27 - Consonant /s/ (Phụ âm /s/)

Unit 27

Consonant /s/

(Phụ âm /s/)

Introduction
/s/ is a voiceless consonant sound.
To make this sound:
Put your tongue forward behind your top teeth first.
Then force the air out over the top of your tongue.
It’s pronounced /s//s/
Six /sɪks/
Star /stɑːr/
Bus /bʌs/
Class /klæs/
Song /sɔːŋ/
City /ˈsɪti/
Pencil /'pensl/
Sister /ˈsɪstər/
Science /ˈsaɪəns/
Century /ˈsentʃəri/
It’s the worst storm I’ve seen.
/ɪts ðə wɜːrst stɔːrm aɪv si:n/
Miss Smith cooks the best feast.
/mɪs smɪθ kʊks ðə best fi:st/
Small Stephen still smiles sweetly.
/smɔːl 'sti:vn stɪl smaɪlz 'swi:tli/
Send Sue to the store on Saturday.
/send su: tə ðə stɔːr ɔːn ˈsætərdeɪ/
The Spanish speak Spanish in Spain.
/ðə ˈspænɪʃ spi:k ˈspænɪʃ ɪn speɪn/
Example
soon
/suːn/
sớm
crease
/kriːs/
nếp nhăn, nếp gấp
sister
/ˈsɪstə(r)/
chị, em gái
price
/praɪs/
giá cả
piece
/piːs/
mảnh, miếng
bus
/bʌs/
xe bus
sip
/sɪp/
hớp, nhấp
star
/stɑː(r)/
ngôi sao
sand
/sænd/
cát
Sunday
/ˈsʌndeɪ/
chủ nhật
sailing
/ˈseɪlɪŋ/
việc đi thuyền
sensible
/ˈsensəbl/
có thể cảm nhận được
swim
/swɪm/
bơi
yes
/jes/
vâng, dạ
six
/sɪks/
số 6
sleep
/sliːp/
ngủ
say
/seɪ/
nói
exciting
/ɪkˈsaɪtɪŋ/
hứng thú
expensive
/ɪkˈspensɪv/
đắt
instead
/ɪnˈsted/
thay cho
outside
/ˌaʊtˈsaɪd/
bên ngoài
spend
/spend/
tiêu, tiêu pha
Identify the letters which are pronounced /s/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /s/)
1. "c" được phát âm là /s/ khi nó đứng trước e, i hoặc y
city
/ˈsɪti/
thành phố
bicycle
/ˈbaɪsɪkl/
xe đạp
recycle
/ˌriːˈsaɪkl/
tái sinh, tái chế
center
/ˈsentə(r)/
trung tâm
century
/ˈsentʃəri/
thế kỷ
cigar
/sɪˈgɑː(r)/
thuốc, xì gà
circle
/ˈsɜːkl/
vòng tròn
citizen
/ˈsɪtɪzən/
công dân
civilize
/ˈsɪvɪlaɪz/
làm văn minh, khai hóa
cynic
/ˈsɪnɪk/
người hay chỉ trích
cyclist
/ˈsaɪklɪst/
người đi xe đạp
cypress
/ˈsaɪprəs/
cây bách diệp

 

Ngoại lệ:
soccer
/ˈsɑːkər/
môn túc cầu
sceptic
/ˈskeptɪk/
hoài nghi

 

2. "s" được phát âm là /s/ khi:
2.1 "s" đứng đầu một từ
see
/siː/
nhìn thấy
sad
/sæd/
buồn
sing
/sɪŋ/
hát
song
/sɒŋ/
bài hát
south
/saʊθ/
phương nam
story
/ˈstɔːri/
câu truyện
speaker
/ˈspiːkə(r)/
người nói
sorry
/ˈsɒri/
xin lỗi
sunny
/ˈsʌni/
có nắng

 

Ngoại lệ:
sure
/ʃɔː(r)/
chắc chắn
sugar
/ˈʃʊgə(r)/
đường ăn

 

2.2 "s" ở bên trong một từ và không ở giữa hai nguyên âm
most
/məʊst/
hầu hết
haste
/heɪst/
vội vàng, hấp tấp
describe
/dɪˈskraɪb/
miêu tả
display
/dɪˈspleɪ/
trưng bày
insult
/ˈɪnsʌlt/
điểu sỉ nhục
instinct
/ˈɪnstɪŋkt/
bản năng, linh tính
translate
/trænsˈleɪt/
dịch, phiên dịch
colossal
/kəˈlɒsəs/
vĩ đại, khổng lồ
lassitude
/ˈlæsɪtjuːd/
sự mỏi mệt, chán nản

 

Ngoại lệ
cosmic
/'kɒzmɪk(l)/
thuộc về vũ trụ
cosmopolitan
/ˌkɒzməˈpɒlɪtn/
có tính quốc tế
cosmetics
/kɒzˈmetɪks/
mỹ phẩm
dessert
/dɪˈzɜːt/
món tráng miệng
dissolve
/dɪˈzɒlv/
tan ra, hòa tan
scissors
/ˈsɪzəz/
cái kéo
possess
/pəˈzes/
sở hữu

 

2.3 "s" ở cuối một từ đi sau f, k, p, t và gh
roofs
/ruːfs/
mái nhà
stuffs
/stʌfs/
vật liệu
books
/bʊks/
sách
kicks
/kiks/
cú đá
maps
/mæps/
bản đồ
taps
/tæps/
vòi nước
nets
/nets/
tấm lưới
streets
/stri:ts/
đường phố
coughs
/kɒfs/
những tiếng ho
laughs
/læfs/
cười
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay