Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 30 - Consonant /ʒ/ (Phụ âm /ʒ/)

Unit 30

Consonant /ʒ/

(Phụ âm /ʒ/)

Introduction
/ʒ/ is a voiced consonant sound.
To make this sound:
Practice the sound /ʃ/ first
then use the voice to say /ʒ/ ....../ʒ/
Asia /ˈeɪʒə/
Usual /ˈjuːʒuəl/
Rouge /ruːʒ/
Casual /ˈkæʒuəl/
Division /dɪˈvɪʒn/
Collision /kəˈlɪʒn/
Measure /ˈmeʒər/
Treasure /ˈtreʒər/
Television /ˈtelɪvɪʒn/
Conclusion /kənˈkluːʒn/
Take the usual measurements.
/teɪk ðə ˈjuːʒuəl ˈmeʒərmənts/
They found the treasure in Asia.
/ðeɪ faʊnd ðə ˈtreʒər ɪn ˈeɪʒə/
She occasionally wears her beige blouse.
/ʃi əˈkeɪʒnəli weərz hər beɪʒ blaʊs/
They usually watch television for pleasure.
/ðeɪ ˈjuːʒuəli wɑːtʃ ˈtelɪvɪʒn fər ˈpleʒər/
There was an explosion in the garage on Leisure Road.
/ðeər wəz ən ɪkˈspləʊʒn ɪn ðə ɡəˈrɑːʒ ɔːn ˈliːʒər rəʊd/
Examples
leisure
/ˈliːʒə(r)/
lúc nhàn rỗi
television
/ˈtelɪvɪʒən/
tivi, vô tuyến
pleasure
/ˈpleʒə(r)/
làm vui lòng
vision
/ˈvɪʒən/
sự nhìn, tầm nhìn
garage
/gə'rɑːʒ/
gara, nhà để xe
measure
/ˈmeʒə(r)/
biện pháp
treasure
/ˈtreʒə(r)/
của cải
casual
/ˈkæʒuəl/
tình cờ, ngẫu nhiên
unusual
/ʌnˈjuːʒuəl/
không bình thường
collision
/kəˈlɪʒən/
sự đụng, va chạm
barrage
/ˈbærɑːʒ/
vật chướng ngại
mirage
/məˈrɑːʒ/
ảo vọng
massage
/məˈsɑːʒ/
xoa bóp
azure
/ˈæʒə(r)/
màu xanh da trời
seizure
/ˈsiːʒə(r)/
sự chiếm đoạt
Identify the letters which are pronounced /ʒ/ (Nhận biết các chữ được phát âm là /ʒ/)
1. "g" được phát âm là /ʒ/
massage
/məˈsɑːʒ/
xoa bóp
mirage
/məˈrɑːʒ/
ảo vọng

 

2. "s" được phát âm là /ʒ/ khi nó đi sau là một từ nguyên âm đứng trước u, ia, io
usual
/ˈjuːʒuəl/
thông thường
pleasure
/ˈpleʒə(r)/
thú vui
measure
/ˈmeʒə(r)/
đo lường,thước đo
erasure
/ɪ'reɪʒə/
sự xóa bỏ
division
/dɪˈvɪʒən/
sự phân chia
conclusion
/kənˈkluːʒn/
tóm lại, tổng kết
erosion
/ɪˈrəʊʒən/
sự xói mòn
explosion
/ɪkˈspləʊʒən/
tiếng nổ, sự nổ
invasion
/ɪnˈveɪʒən/
sự xâm lược

 

3. "t" được phát âm là /ʒ/
equation
/ɪˈkweɪʒən/
phương trình
Practice
Game luyện cấu tạo âm.

Bạn hãy gõ các âm để tạo lên từ vừa nghe được. Hãy click vào nút Start ở phía dưới bên phải để bắt đầu luyện tập.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay