Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Bài 59: Intrusion

Unit 59

CONNECTED SPEECH 6

INTRUSION

In connected speech, words are usually linked together smoothly without a break between them.
We often put an extra sound between two vowel sounds to facilitate articulation.
It is regarded as intrusion.
1. Intrusive /w/ is added between 2 words when the former word ending in /uː/, /oʊ/, /aʊ/ is followed by the latter word beginning with a vowel
too old
/tuːwoʊld/
quá già
who is
/huːwɪz/
là ai
do all
/du:wɔːl/
làm tất cả
go out
/ɡoʊwaʊt/
ra ngoài
so expensive
/soʊwɪkˈspensɪv/
quá đắt
no answer
/noʊwˈænsər/
không trả lời
how are you
/haʊwər ju:/
bạn có khỏe không
now and then
/naʊwənen/
thỉnh thoảng
allow him
/əˈlaʊwɪm/
cho phép anh ấy
2. Intrusive /j/ is added between 2 words when a former word ending in /i:/,/eɪ/, /aɪ/, /i/ is followed by a latter word beginning with a vowel
I agree
/aɪjəˈɡriː/
Tôi đồng ý
I try it
/ aɪtraɪjɪt/
Tôi thử nó
my eyes
/maɪjaɪz/
Mắt của tôi
the end
/ðijend/
Cuối cùng
she asked
/ʃijæskt
Cô ấy hỏi
we invite
/wijɪnˈvaɪt/
Chúng tôi mời
day and night
/deɪjəndnaɪt/
ngày và đêm
free on Saturday
/ friːjɔːn ˈsætərdeɪ/
rảnh vào thứ 7
any ideas
/ˈenijaɪˈdɪəz/
bất cứ ý kiến nào
3. Intrusive /r/ is added between 2 words when a former word ending in/ɔ:/, /ə/ is followed by a latter word beginning with a vowel
saw it
/sɔːrɪt/
đã nhìn thấy nó
Law and Order
/ lɔːrəndˈɔːrdər/
(tên 1 chương trình truyền hình của Mỹ)
media exploitation
/ˈmiːdiəreksplɔɪˈteɪʃn/
Sự khai thác phương tiện đại chúng
Bài luyện tập

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay