Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 1 - Morning Activities

MORNING ACTIVITIES

Phrasal Verbs to Learn
go off
/ɡəʊ ɒf/
phát ra tiếng kêu, báo thức
It makes a sudden loud noise when the alarm goes off.
wake up
/weɪk ʌp/
thức giấc, đánh thức
I am having an important meeting tomorrow. Will you wake me up at 6 am.
turn off
/tɜːn ɒf/
tắt đi
We turned off the light before anyone could see us.
get up
/ɡet ʌp/
thức dậy
What time do you often get up in the morning?
put on
/pʊt ɒn/
mặc vào (quần áo)
I put on a sweater and a jacket.
get on
/ɡet ɒn/
lên xe (xe buýt, tàu hỏa)
Passengers are not allowed to get on the bus with lots of luggage.
get off
/ɡet ɒf/
xuống xe
Every passenger must be careful when getting off the train.
go into
/ɡəʊ ˈɪntuː/
bắt đầu làm việc gì
He went into a long explanation of the affair.
Reading & Listening
Các bạn hãy đọc đoạn văn dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.
I'm a "morning person"

The alarm goes off at 7.00 o'clock. I wake up and turn it off. I get up quickly and go downstair to have a shower. I sing a song in the shower. I love putting on my jacket every Tuesday. While listening to my favorite English Time, I take a cup of coffee. Mmm.. Then I have some toast for breakfast. I take my bag and run to catch the bus. I get on the bus and go for three or four stops, and get off. I go into work and say ''GOOD MORNING'' to my first class. It's 8.30 am.

Short Conversations
Các bạn hãy nghe các mẩu hội thoại dưới đây để hiểu hơn về cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.

W: What time do you usually get up?

M: Well, my alarm often wakes me up at 7:00 o'clock, but I sometimes stay in bed until I have to turn off the alarm for the second time.

W: What kind of clothes do you wear for an interview?

M: Shirts and trousers may be a good choice though I just love putting on casual clothes.

W: Do we get off at the next bus stop?

M: No, we just got on the bus 3 stops ago.

Phrasal Verb Quiz
Các bạn hãy làm bài quiz sau đây để ôn tập cách sử dụng của các cụm động từ trong bài học.

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay