loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/58
Điền vào chỗ trống sử dụng “many” hoặc “ much”.
Điền vào chỗ trống sử dụng “many” hoặc “ much”.
Bạn chưa làm bài này
Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau đây sử dụng hai từ để hỏi 'How much' hoặc 'How many'.
Viết các câu hỏi cho các câu trả lời sau đây sử dụng hai từ để hỏi 'How much' hoặc 'How many'.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với too many hoặc too much.
Điền vào chỗ trống với too many hoặc too much.
Bạn chưa làm bài này
Điền các lượng từ a little hoặc a few với một trong các từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống.
Điền các lượng từ a little hoặc a few với một trong các từ cho sẵn dưới đây vào chỗ trống.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các cặp hội thoại sử dụng many, much hoặc lots of.
Hoàn thành các cặp hội thoại sử dụng many, much hoặc lots of.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này