loading...
Đóng
Unit 8: Present Continuous vs. Present Simple (Thì hiện tại tiếp diễn và hiện tại đơn)
Trong bài học này, các bạn sẽ ôn tập lại kiến thức và so sánh hai thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn của động từ.
Các bài tập so sánh thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn
0/64
Các bài tập so sánh thì hiện tại đơn với thì hiện tại tiếp diễn
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này