loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/89
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn và so sánh nhất.
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn và so sánh nhất.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng so sánh hơn nhất như ví dụ dưới đây.
Hoàn thành các câu sau sử dụng dạng so sánh hơn nhất như ví dụ dưới đây.
Bạn chưa làm bài này
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Sắp xếp các từ sau để tạo thành câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Nhấp chuột để gạch bỏ lỗi sai trong các câu sau và gõ lại (cụm) từ đúng.
Bạn chưa làm bài này
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Chọn đáp án đúng hoàn thành các câu sau đây.
Bạn chưa làm bài này
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.
Điền vào chỗ trống với dạng so sánh hơn hoặc so sánh nhất của các tính từ trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Hoàn thành các câu sau với dạng thức thích hợp của các tính từ/ trạng từ cho trong ngoặc.
Hoàn thành các câu sau với dạng thức thích hợp của các tính từ/ trạng từ cho trong ngoặc.
Bạn chưa làm bài này
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này