loading...
Đóng

The Big Caption 58

Giới thiệu: Tăng cường khả năng tư duy bình luận, sáng tạo và tiếng Anh của trẻ em qua việc viết câu thoại cho tranh..

Thời gian gửi bài còn lại là: 0 ngày.

Bài này đã hết thời gian gửi bài

Xem nội quy gửi bài và điểm thưởng

  • Mỗi học viên chỉ có thể gửi được 1 bài.
  • Giáo viên sẽ chấm điểm từng bài theo thang điểm 10.
  • Thứ tự xếp hạng được xác định bằng số điểm đạt được và thời gian gửi bài.
  • Điểm thành tích: 3 (nhất), 2 (nhì), 1 (ba).
  • Bạn gửi bài của mình bằng cách viết vào ô phản hồi ở cuối bài.
Chỉ thành viên Vip mới được gửi bài
Bảng xếp hạng

1. ngochuyen2...

Gửi lúc: 2016-10-14 10:51:50

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

2. hanhngan20...

Gửi lúc: 2016-10-14 11:02:43

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

3. NgocLinh4e

Gửi lúc: 2016-10-14 11:03:06

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

4. nhatki4b20...

Gửi lúc: 2016-10-14 16:29:15

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

5. thuyduong1...

Gửi lúc: 2016-10-14 19:05:28

Điểm: 10/10

Xem bài gửi

   

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này