loading...
Đóng
Tổng điểm luyện tập : 0/38
Viết lại các câu sau sang thì quá khứ đơn.
Viết lại các câu sau sang thì quá khứ đơn.
Bạn chưa làm bài này
Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và câu hỏi Yes/ No sử dụng dạng viết tắt như trong ví dụ.
Chuyển các câu sau sang dạng phủ định và câu hỏi Yes/ No sử dụng dạng viết tắt như trong ví dụ.
Bạn chưa làm bài này
Ghép câu hỏi với câu trả lời phù hợp.
Ghép câu hỏi với câu trả lời phù hợp.
Bạn chưa làm bài này
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
Sử dụng các từ cho sẵn để viết thành các câu hoàn chỉnh.
Bạn chưa làm bài này
Xem đoạn phim sau rồi trả lời các câu dưới đây đúng hay sai.
Xem đoạn phim sau rồi trả lời các câu dưới đây đúng hay sai.
Bạn chưa làm bài này
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này