loading...
Đóng

Học từ vựng Chủ đề: Phim Ảnh

Học ngữ pháp Chủ đề: Thì quá khứ đơn

Học đọc Chủ đề: Movies

Học nghe Chủ đề: Activities in school, renting the movies

Học viết Chủ đề: activities you did yesterday

Học phát âm Chủ đề: Cách phát âm đuôi "ED"

Học nói Chủ đề: Your favorite movie

Bài kiểm tra

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này