Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Học từ vựngnChủ đề: Các đồ vật trong lớp học

Học từ vựng Chủ đề: Các vị trí trong nhà

Học từ vựng Chủ đề: Các địa điểm xung quanh thành phố

Học từ vựng Chủ đề: Các từ chỉ Quốc tịch và Ngôn ngữ

Học ngữ pháp Chủ đề: Động từ "to be" ở dạng phủ định và câu hỏi

Học đọc Chủ đề: Những người bạn ở văn phòng

Học nghe Chủ đề: Những vị trí trong nhà và trong thành phố

Học viết Chủ đề: Mọi người trong nhà

Học Phát Âm Các âm: (/ɪ/, /i:/, /æ/, /e/, /ʌ/, /ɑ:/)

Học nói - chủ đề: Mọi người trong thị trấn

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay