loading...
Đóng

Học từ vựng Chủ đề: Các Tháng và các Mùa trong năm

Học từ vựng Chủ đề: Các thứ trong tuần

Học ngữ pháp Chủ đề: Thì hiện tại đơn (tiếp)

Học đọc Chủ đề: Các ngày trong tuần và thời gian ưa thích

Học nghe Chủ đề: Những công việc thường ngày

Học viết Chủ đề: Mr and Mrs. Brown

Học phát âm Chủ đề: /ʊə/ and /aɪ/; Verbs ending "s", "es"

Học nói Chủ đề: Peter's daily activities

Bài kiểm tra

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này