loading...
Đóng
Listening
Trong phần luyện nghe này các bạn sẽ làm 2 bài tập. Bài đầu tiên bạn sẽ nghe sau đó xác định các câu đó đúng hay sai. Ở bài 2 bạn sẽ nghe 1 đoạn hội thoại ngắn và sau đó chọn ra đáp án đúng nhất để trả lời các câu hỏi liên quan đến nội dung hội thoại.
Listening 1:
Listen and then do the quiz 1. (Read the questions before you listen)

loading...
Audioscript 1 Bạn hãy nhấn vào nút dưới đây để xem phần lời của đoạn audio trên.

Husband and wife’s routine.

James and his wife, Julie are a happy couple. They have a daughter. Their daughter is very young. She is one year old. James and Julie work from Monday to Friday. They usually get up early in the morning. At 8:35 A.M.., Julie makes breakfast. They eat breakfast and drive to work. At 9 A.M., James gets to work. He drives fast. Julie gets to work at 9:20. She is a slow driver. At 10 A.M. she turns on her computer and reads her emails. Then she sends emails to her customers. At 9:05 A.M. James checks his mail box and fax machine. He reads his mess and sends a fax. He also reads his emails and sends replies. At 10 A.M. he sits down and writes business reports At 12 o’clock James and Julie meet at a Japanese restaurant. Julie eats Chinese dumplings and tofu. Sometimes they have rice and Chinese soup. At 2:00 o’clock in, they get back to their offices and work. At 4 P.M, they get to school and study English. After school, they go out for dinner. After dinner, they go home. At home they watch TV and play mahjong. They go to sleep at 11:45 PM.

Listening 2:

Listen and then do the quiz 2. (Read the questions before you listen)


loading...
Audioscript 2Bạn hãy nhấn vào nút dưới đây để xem phần lời của đoạn audio trên.

Mark: Hello, Can I ask you some questions for an interview?
Jennifer: Yes, I can answer some questions.
Mark: Thank you for taking the time. Now, first question: What do you do?
Jennifer: I work in a library. I'm a librarian.
Mark: Are you married?
Jennifer: Yes, I am.
Mark: What does your husband do?
Jennifer: He works as a policeman.
Mark: Do you usually have dinner together?
Jennifer: Yes, we do.
Mark: How often does your husband exercise?
Jennifer: He sometimes exercises four times a week. But, he usually exercises only twice a week.
Mark: Where do you like going on vacation?
Jennifer: We rarely go on vacation. However, we like to go the mountains if we can.
Mark: What type of books do you read?
Jennifer: I often read horror stories.
Mark: Thank you very much for answering my questions.
Jennifer: You're welcome!

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này