loading...
Đóng

Học từ vựng Chủ đề: Các hoạt động hàng ngày

Học từ vựng Chủ đề: Thời tiết

Học Ngữ Pháp Chủ đề: Thì hiện tại tiếp diễn

Học đọc Chủ đề: Các sự việc đang diễn ra

Học nghe Chủ đề: Mọi người và lịnh trình thường ngày

Học viết Chủ đề: Thời tiết và mọi người xung quanh bạn.

Học phát âm Chủ đề: các phụ âm /p/, /b/, /t/, /d/, /k/, /g/

Học nói Chủ đề: Mọi người quanh bạn đang làm gì?

Bài kiểm tra

Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này