loading...
Đóng
HOW TO TELL ABOUT YOURSELF
Speaking Lecture
How To Tell About Yourself - Part 1
How To Tell About Yourself - Part 2
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

Anna: Hello, What’s your name?

Mark: I’m Mark. And What’s your name?

Anna: Anna

Mark: What a cool name!

Anna: Oh, that’s a lovely thing to say! Where are you from?

Mark: I come from Sydney, Australia.

Anna: Oh, yes of course, Sydney! That sounds nice.

Mark: That’s right. And you, Anna, where do you come from?

Anna: I’m from Dublin, Ireland.

Mark: Oh, I’d love to visit Ireland one day.

Anna: You must. It’s really beautiful. And what do you do in Sydney, Mark?

Mark: I’m a student. I’m studying to be an architect.

Anna: Oh really.

Mark: Yes. I want to design beautiful, modern buildings for my city.

Anna: There’s still ten minutes before class. Do you want to get a coffee?

Mark: Ok.

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. What’s your name?

2. How old are you?

3. Where are you from?

4. Where do you live?

5. What do you do?

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này