loading...
Đóng
The United Nations
Reading Comprehension

Bạn hãy đọc bài thật kỹ trước khi trả lời các câu hỏi trong bài luyện tập bên dưới:

Bài dịch đang đóng.

 The United Nations operate many programs and special agencies to promote economic development and provide assistance and technical expertise to developing countries. One of those programs is the United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD). Many developing nations rely on income from trade to support their economic development efforts at home and are especially vulnerable to price fluctuations on international markets and other trade problems.

UNCTAD was founded in the 1960s to help negotiate international trade agreements that stabilize prices and promote trade with developing countries. During the 1970s the General Assembly included those goals in its call for a New International Economic Order to promote growth in developing countries. But developing countries have little power in the international economic scene, and as a result UNCTAD has largely been ineffective in advancing their interests.

Other efforts include the United Nations Development Program (UNDP), which coordinates all UN efforts in developing nations. It is funded through voluntary contributions and has thousands of projects operating around the world. UNDP is the world's largest international agency providing development assistance on technical issues. Two related agencies are the United Nations Industrial Development Organization and the United Nations Institute for Training and Research.

UN programs offer several advantages in promoting economic development. Many UN experts and volunteers are themselves from other developing countries. UN workers who come from the developing world may be more sensitive to local conditions and to the pitfalls of development assistance than their counterparts from more wealthy countries. UN workers from the developing world can also help duplicate successful ideas from their own countries in other places.

Reading Comprehension Quiz

Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố phần vừa học nhé!


loading...
New words/phrases

Một số từ mới và cấu trúc bạn nên nhớ

Bài dịch đang đóng.

Agency
/ˈeɪdʒənsi/
(n)
Cơ quan, đại lý
You can book a plane ticket at your local travel agency.
Bạn có thể đặt vé máy bay tại công ty du lịch địa phương.
Promote
/prəˈmoʊt/
(v)
Đề bạt, đề cử, thúc đẩy
UN programs offer several advantages in promoting economic development.
Các chương trình của Liên Hợp Quốc mang lại một số lợi ích trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế.
Expert
/ˈekspɜ:rt/
(n)
Chuyên gia
Don't ask me—I'm no expert!
Đừng hỏi tôi, tôi không phải là chuyên gia.
Duplicate
/'du:plɪkeɪt/
(v)
Sao chép, trùng lặp
Several companies have tried and failed to duplicate Apple’s success.
Một số công ty đã cố gắng và đã thất bại để lặp lại thành công thứ hai của Apple.
Wealthy
/ˈwelθi/
(adj)
Giàu có
They live in a wealthy suburb of Chicago.
Họ sống ở khu vực ngoại ô giàu có của Chicago.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này