loading...
Đóng

How to express apology and gratitude

How to express apology and gratitude - part 1
How to express apology and gratitude - part 2
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

A: Hello, Irish Rail Enquiries, Anna speaking.

B: Hello, Can you give me information about trains from Belfast to Dublin?

A: When are you travelling?

B: Tomorrow. What time is the first train in the morning?

A: The first train is at six thirty.

B: And what time does it arrive in Dublin?

A: Eight forty.

B: How much is it?

A: Single or return?

B: Single.

A: $21.

B: Thank you.

A: You’re welcome.

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. What will happen if you don’t study hard enough?

2. Where would you travel if you won a paid vacation?

3. If you were an animal, which one would you be?

4. If you could have one wish, what would it be?

5. If you had one billion VND, what would you do?

+

[bai_gui_cham_diem]none[/bai_gui_cham_diem]

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này