Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×
Shrinking Sound Bites
Reading Comprehension

Bạn hãy đọc bài thật kỹ trước khi trả lời các câu hỏi trong bài luyện tập bên dưới:

Bài dịch đang đóng.

During the 1996 presidential campaign, Bill Clinton addressed the Democratic National Convention for more than an hour, discussing his vision for the future. He talked about education, technology, and the welfare of American citizens. The news media extracted a catchy phrase from that long, detailed speech: ''A bridge to the twenty-first century''. News reports repeated the phrase over and over. It became the main sound bite of Clinton's reelection campaign.

The sound bite - a short extract from a speech - actually began back in radio days, long before TV. In radio, a sound bite was a tape of someone speaking other than the news commentator. At that time, sound bites ran for minutes and could be as long as paragraphs.

Today, a sound bite is still someone speaking on tape or film. The difference is that today, the sound bite is short - and getting shorter every year. In 1968, a typical sound bite from a presidential election was more than 40 seconds. In 1996, the sound bite had shrunk to less than ten seconds. Instead of paragraphs, the sound bite is now a single sentence or even a phrase, such as Bill Clinton's ''A bridge to the twenty-first century''. Sound bites help get people to buy a newspaper or watch a particular television program. But sound bites also simplify complex ideas.

When people hear or read a sound bite, they aren't hearing or reading the entire message and so the original meaning may be lost. Because sound bites are, by definition, repeated out of context, they slant reality.

Readers and viewers, and especially voters, have a responsibility to look beyond the slant or the sound bite and interpret a story's meaning or a candidate's message. But people interpret media messages differently, based on their own experiences or preconceived ideas and prejudices.

''When politicians can get away with talking like bumper stickers, we get used to listening for slogans, or not much else.'' says media specialist Norman Soloman.

Reading Comprehension Quiz

Các bạn hãy trả lời những câu hỏi liên quan đến bài đọc trong bài luyện tập dưới đây nhé!


loading...
New words/phrases

Một số từ mới và cấu trúc bạn nên nhớ

Bài dịch đang đóng.

Campaign
/kæm'peɪn/
(n)
Chiến dịch, cuộc vận động
Today police launched a campaign to reduce road accidents.
Hôm nay cảnh sát đã phát động một chiến dịch làm giảm tai nạn giao thông đường bộ.
Catchy
/ˈkætʃi/
(adj)
Hấp dẫn, lôi cuốn
That song is so catchy, it’s been running through my mind all day!
Bài hát đó thật lôi cuốn, nó cứ vang vọng trong tâm trí tôi cả ngày.
Simplify
/ˈsɪmplɪfaɪ/
(v)
Làm đơn giản hoá
It's easy to simplify the complicated issues involved.
Thật dễ dàng để đơn giản hóa các vấn đề có liên quan.
Slant
/slænt/
(v)
Bày tỏ quan điểm riêng
The findings of the report had been slanted in favor of the government.
Hôm nay cảnh sát đã phát động một chiến dịch làm giảm tai nạn giao thông đường bộ.
Preconceived
/ˌpri:kənˈsi:vd/
(adj)
Nhận thức trước
Before I started the job, I had no preconceived ideas of what it would be like.
Trước khi tôi bắt đầu công việc, tôi đã không hình dung trước được công việc đó sẽ như thế nào.
Parallel
/'pærəlel/
(v)
Tương đương với, song song với
Climate change means warmer temperatures which are paralleled by higher sea levels.
Biến đổi khí hậu có nghĩa là nhiệt độ ấm hơn điều này tương đương với mực nước biển cao hơn.
Get away with sth
Thoát khỏi, trốn thoát
He robbed a bank and got away with it.
Hắn ta cướp ngân hàng và đã trốn thoát cùng với số tiền.
They have repeatedly broken the law and got away with it.
Họ phạm luật nhiều lần mà thoát tội.
Get used to V-ing
Quen với việc gì đó
I am getting used to driving on the left in London.
Tôi đang làm quen với việc lái xe bên trái ở Luân Đôn.
We have gotten used to staying up late to study.
Chúng tôi đã quen với việc thức khuya để học bài.

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay