loading...
Đóng
How To Start A Conversation With A Stranger?
Speaking Lecture
How To Start A Conversation With A Stranger - Part 1
How To Start A Conversation With A Stranger - Part 2
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

Male: Excuse me, have we met before?

Female: I don’t think so, young man. I always remember a face.

Male: Oh, I just thought that you look familiar.

Female: I never forget a face, young man. And certainly not a handsome young man like you.

Male: Oh, right. Nice day, isn’t it?

Female: It’s certainly very hot. But I wouldn’t call it ‘nice’.

Male: Well, it was nice talking with you.

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. Excuse me, have we met before?

2. Nice day, isn’t it?

3. You come from Hanoi, don’t you?

4. You’re a student, aren’t you?

5. You’re married, aren’t you?

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này