loading...
Đóng
How to Make And Receive A Phone Call
Speaking Lecture
How to Make And Receive A Phone Call - Part 1
How to Make And Receive A Phone Call - Part 2
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

Male: Hello, this is the press office.

Michelle: Tom Thomas please.

Male: I’m sorry, you must have the wrong number. There’s no one with that name here.

Michelle: Oh. Can I check the number I’ve got? Is this 556 87 90?

Male: No, it’s 555 87 90.

Michelle: Oh sorry about that.I must have dialed the wrong number.

Male: No problem! Bye!

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. Is this 55453679?

2. What do you say when you dial the wrong number?

3. What do you say when you cannot hear anything?

4. What do you say when you want to leave a message?

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này