loading...
Đóng
How To Ask A Favor?
Speaking Lecture
How To Ask A Favor - Part 1
How To Ask A Favor - Part 2
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

Mark: Bella!

Bella: Yes?

Mark: Could you give me a hand with this?

Bella: With what?

Mark: I want to send an email.

Bella: Yes, of course. What’s the problem?

Mark: I’m not sure what I’m doing. Do I click on this?

Bella: Oh, no. Don’t do that! Let’s have a look. First of all, click the button there. After that click on email icon and click “Write Mail” and then….

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. Do you have any pets?

2. What animals do you love? hate?

3. Have you ever been on TV?

4. How many films have you seen this month?

5. What is your plan for the weekend?

[bai_gui_cham_diem]none[/bai_gui_cham_diem]

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này