loading...
Đóng
How To Give Your Opinion
Speaking Lecture
How to give your opinion - Part 1
How to give your opinion - Part 2
How to give your opinion - Part 3
Speaking Tasks

Bài học ngày hôm nay bạn cần hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the dialogue and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

Sue: Peter, what do you think of pop music recently? I mean, do you really like it?

Peter: Well, I’d say I don’t really like it. I’d prefer jazz.

Sue: Why? I think pop music is very entertaining.

Peter: In my opinion, jazz music is relaxing.

Task 2: Questions and responses (Bạn hãy ghi âm câu trả lời cho các câu hỏi bên dưới.)

1. In your opinion, what is the worst environmental disaster?

2. Do you think that environmental pollution is all caused by human beings?

3. In your opinion, what should we do to protect our environment?

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này