loading...
Đóng

Shopping

Chào mừng các bạn đến với bài học từ vựng số 6 trong khóa tiếng Anh cơ bản 2. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số từ mới về chủ đề mua sắm. Các bạn hãy theo dõi bài học và cố gắng đọc theo mẫu nhé!
Chúc các bạn có một bài học thật lý thú và bổ ích!
New Words
Shopping

Department store

/dɪˈpɑːrtmənt stɔːr/

(Class: compound n.)

Cửa hàng tổng hợp, cửa hàng bách hóa

The newly built department store is going to be closed down because it attracts only a few customers.

Supermarket

/ˈsuːpərmɑːrkət/

(Class: n.)

Siêu thị

Big C is a famous supermarket where you can buy whatever you want from a needle to an elephant.

Outdoor market

/ˈaʊtdɔːr ˈmɑːrkɪt/

(Class: compound n.)

Chợ ngoài trời

I usually go to the the nearest outdoor market to buy daily necessities.

Bookshop

/ˈbʊkʃɑːp/

(Class: n.)

Cửa hàng sách

I have a part-time job at a small bookshop.

Newsstand

/ˈnjuːzˌstænd/

(Class: n.)

Sạp báo

I usually drop into the nearby newsstand to get my favorite magazine.

Greengrocer’s

/ˈɡriːnɡroʊsərz/

(Class: n.)

Cửa hàng bán rau quả

There are many greengrocers along Nguyen Trai street.

Butcher’s

/ˈbʊtʃərz/

(Class: n.)

Cửa hàng thịt

He owns the butcher's on the main street.

Stationer’s

/ˈsteɪʃənərz/

(Class: n.)

Cửa hàng văn phòng phẩm

Excuse me! Is there a stationer's near here?

Shopping mall

/ˈʃɑːpɪŋ mɔːl/

(Class: compound n.)

Trung tâm mua sắm

I usually hang out at the shopping mall with my friends when I have time.

Customer

/ˈkʌstəmər/

(Class: n.)

Khách hàng

Your job is to attract as many customers as possible.

Shop assistant

/ʃɑːp əˈsɪstənt/

(Class: compound n.)

Nhân viên bán hàng

Being a shop assistant can be quite a lot of fun.

Cashier

/kæˈʃɪr/

(Class: n.)

Thủ quỹ, thu ngân

Our company needs to hire three new cashiers.

Buy

/baɪ/

(Class: v.)

Mua

I am thinking of buying a new car.

Spend

/spend/

(Class: v.)

Tiêu, tiêu pha

I have spent thousands of dollars shopping recently.

Pay

/peɪ/

(Class: v.)

Trả, thanh toán

Don’t lend him your money because he has no intention of paying it back.

Refund

/ˈriːfʌnd/

(Class: n.)

Khoản tiền hoàn trả lại

If delivery is delayed by 12 hours or more, you will receive a full refund of the price of your clothes.

Bargain

/ˈbɑːrɡən/

(Class: n.)

Món hời, món bở, cơ hội tốt

The car was a bargain at that price. Congratulations!

Change

/tʃeɪndʒ/

(Class: n.)

Tiền thừa thối lại (cho khách hàng), tiền lẻ

Excuse me! Here is your change, sir!

Cost

/kɔːst/

(Class: n.)

Chi phí

The plan has to be abandoned because of the high cost.

Price

/praɪs/

(Class: n.)

Giá

He managed to get a good price for his house.

Receipt

/rɪˈsiːt/

(Class: n.)

Biên lai

Keep the receipt to prove that you already pay for it in case of any problems.

Try on

/traɪ ɔːn/

(Class: phr. v.)

Thử

I want to try on another one, please!

Look for

/lʊk fɔːr/

(Class: phr. v.)

Tìm kiếm

How can I help you, sir?

I am looking for a digital camera.

Complain

/kəmˈpleɪn/

(Class: v.)

Phàn nàn

They are complaining about the bad food at the restaurant.

Plastic bag

/ˈplæstɪk bæɡ/

(Class: compound n.)

Túi ni lông

I try not to use too many plastic bags because they are bad for the environment.

Basket

/ˈbæskɪt/

(Class: n.)

Cái giỏ

Her basket is full of vegetables.

Trolley

/ˈtrɑːli/

(Class: n.)

Xe đẩy

Look! There is an empty trolley over there. Let’s take it.

Expensive

/ɪkˈspensɪv/

(Class: adj.)

Đắt, mắc

I cannot afford to buy that car; it is too expensive.

Reasonable

/ˈriːznəbl/

(Class: adj.)

Thỏa đáng, hợp lý

Our products are sold at a very reasonable price.

Cheap

/tʃiːp/

(Class: adj.)

Rẻ

Things in the countryside are sometimes cheaper than those in big cities.

On sale

/ɔːn seɪl/

(Class: idiom)

Để bán, được rao bán

Because the new Iphone has just arrived, the older model is now on sale for a good price.

Discount

/ˈdɪskaʊnt/

(Class: n.)

Sự giảm giá

Employees will be offered a discount of 25% on any item.

Half-price

/hɑːf 'praɪs/

(Class: compound n.)

Bằng nửa giá, giảm 1 nửa

You can get a half-price ticket if you work for our company.

Check

/tʃek/

(Class: n.)

Chi phiếu

May I pay by check?

Cash

/kæʃ/

(Class: n.)

Tiền mặt

Customers are offered a 10% discount if they pay by cash.

Credit card

/ˈkredɪt kɑːrd/

(Class: compound n.)

Thẻ tín dụng

Credit cards are accepted at some hotels in this area.

Price tag

/praɪs tæɡ/

(Class: compound n.)

Mác ghi giá

The price tag shows that you need to pay $30 for this skirt.

Label

/ˈleɪbl/

(Class: n.)

Nhãn mác

You should pay attention to the washing instruction on the label.

Barcode

/ˈbɑːrkoʊd/

(Class: n.)

Mã vạch

Barcodes make it much easier for a store to keep track of their inventory.

Practice Quiz
Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố phần vừa học nhé!!!

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này