loading...
Đóng

Education

Chào mừng các bạn đến với chủ đề từ vựng số 9 - khóa tiếng anh cơ bản cấp độ 2 để cùng tìm hiểu từ vựng liên quan đến chủ đề giáo dục các bạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, các bạn hãy lắng nghe cách đọc của từng từ, từng câu ví dụ, rồi lặp lại theo mẫu. Và với mỗi từ, các bạn hãy tự luyện tập bằng cách đặt thêm cho mình những ví dụ sinh động khác nữa nhé!
Chúc các bạn có một bài học thật lý thú và bổ ích!
New Words
I. Nouns and Compound Nouns

Mathematics

/ˌmæθəˈmætɪks/

(Class: n.)

Môn toán

Mathematics is my favorite subject because it helps me to think more clearly.

Literature

/ˈlɪtrətʃʊr/

(Class: n.)

Môn văn học

Literature enables you to understand more about the meaning of life.

Politics

/ˈpɑːlətɪks/

(Class: n.)

Môn chính trị

Politics is a new subject put into the curriculum this year.

Geography

/dʒiˈɑːɡrəfi/

(Class: n.)

Môn địa lý

I’m so surprised! I got a grade of 10 on my geography test.

Economics

/ˌiːkəˈnɑːmɪks/

(Class: n.)

Môn kinh tế học

Economics is the social science that analyzes the production, distribution, and consumption of goods and services.

History

/ˈhɪstri/

(Class: n.)

Môn lịch sử

Studying history well requires you to have the ability to remember dates and events.

Biology

/baɪˈɑːlədʒi/

(Class: n.)

Môn sinh học

After this biology lesson, we are going to carry out a small experiment about reptile behavior.

Chemistry

/ˈkemɪstri/

(Class: n.)

Môn hóa học

Chemistry students learn about the formula for chemical reactions.

Physics

/ˈfɪzɪks/

(Class: n.)

Môn vật lý

The national physics competition is going to be held at our university.

Undergraduate

/ˌʌndərˈɡrædʒuət/

(Class: n.)

Sinh viên chưa tốt nghiệp

It is hard for an undergraduate to find a job now.

Graduate

/ˈɡrædʒuət/

(Class: n.)

Cử nhân

My family will hold a ceremony next week to mark the completion of my studies as I officially become a graduate.

Lecturer

/ˈlektʃərər/

(Class: n.)

Giảng viên

Mr. Johnson is a kind-hearted lecturer whose life is totally devoted to education.

Head-teacher

/hed ˈtiːtʃər/

(Class:compound n.)

Giáo viên chủ nhiệm

A head-teacher is expected to deal with both teaching and students’ private problems.

Professor

/prəˈfesər/

(Class: n.)

Giáo sư

I need to consult Professor Jamey about some details in my research.

President

/ˈprezɪdənt/

(Class: n.)

Hiệu trưởng

The president of that university has been sued for bribery.

Examinee

/ɪɡˌzæmɪˈniː/

(Class: n.)

Thí sinh

Examinees are provided with all of the necessary information before they start their exam.

Examiner

/ɪɡˈzæmɪnər/

(Class: n.)

Người chấm thi

An examiner should be both knowledgeable and fair.

Supervisor

/ˈsuːpərvaɪzər/

(Class: n.)

Giáo viên hướng dẫn, giám thị

My supervisor helped me a lot to complete my graduation paper.

Homework

/ˈhoʊmwɜːrk/

(Class: n.)

Bài tập về nhà

I am sorry I cannot go out with you tonight because I have tons of homework to do.

Assignment

/əˈsaɪnmənt/

(Class: n.)

Bài tập lớn

At the end of this semester, we have to hand in a research paper assignment instead of taking a final exam.

Seminar

/ˈsemɪnɑːr/

(Class: n.)

Hội thảo chuyên đề, buổi trao đổi

For this subject, we will have 3 seminars to discuss some controversial issues, and everyone is expected to talk.

Nursery school

/ˈnɜːrsəri skuːl/

(Class:compound n.)

Trường mầm non

Sunset is a prestigious nursery school with more than 30 years of history.

Primary school

/ˈpraɪmeri skuːl/

(Class: compound n.)

Trường tiểu học

The city’s primary schools are overloaded because there are too many students.

Secondary school

/ˈsekənderi skuːl/

(Class: compound n.)

Trường trung học cơ sở

Mary is an English teacher at a small local secondary school.

High school

/haɪ skuːl/

(Class: compound n.)

Trung học phổ thông

QUOC HOC HUE is the first and oldest high school in Vietnam.

University

/ˌjuːnɪˈvɜːrsəti/

(Class: n.)

Trường đại học

I am going to take the entrance exam to try to get into university.

Vocational college

/voʊˈkeɪʃənl ˈkɑːlɪdʒ/

(Class: compound n.)

Trường đào tạo nghề

This year, there was a sharp decline in the number of students enrolling in vocational colleges.

Library

/ˈlaɪbreri/

(Class: n.)

Thư viện

The library has been rebuilt with more modern equipment.

Campus

/ˈkæmpəs/

(Class: n.)

Khuôn viên (của các trường đại học)

Tonight there will be a singing contest on the university campus.

Playground

/ˈpleɪɡraʊnd/

(Class: n.)

Sân chơi (các trường mầm non, tiểu học, cấp 2, cấp 3)

When I was a kid, I used to play at this small playground every week.

Hostel

/ˈhɑːstl/

(Class: n.)

Ký túc xá

Living in the hostel brings you both advantages and disadvantages.

Canteen

/kænˈtiːn/

(Class: n.)

Nhà ăn

I do not really enjoy the food at the canteen; hence, I usually prepare my own lunch.

Gym

/dʒɪm/

(Class: n.)

Nhà tập thể dục

They decided to build a new gym for our university. That’s great!

Qualification

/ˌkwɑːlɪfɪˈkeɪʃn/

(Class: n.)

Khả năng chuyên môn

I want to recruit a teacher with great qualifications for the open position.

Certificate

/sərˈtɪfɪkət/

(Class: n.)

Chứng chỉ

After passing this exam, you will receive a certificate, which is a great addition to your CV.

Bachelor

/ˈbætʃələr/

(Class: n.)

Bằng cử nhân

He has a B.A., or a bachelor of arts degree.

Grade

/ɡreɪd/

(Class: n.)

Lớp

When I was in grade 10, my family moved to a new city.

Semester

/sɪˈmestər/

(Class: n.)

Học kỳ

He was forced to leave the school at the end of the semester because he was caught using drugs.

Course

/kɔːrs/

(Class: n.)

Khóa học

My English skills improved a lot after I finished an English course at Tienganh123.

II. Verb phrases

Give a lecture

/ɡɪv eɪ ˈlektʃər/

(Class: v. phr.)

Giảng bài

A: Where is Professor Johnson?
B: He is giving a lecturer in hall B.

Attend a lecture

/əˈtend eɪ ˈlektʃər/

(Class: v. phr.)

Tham dự bài giảng

In order to perform well in the upcoming exam, you should attend every lecture.

Revise

/rɪˈvaɪz/

(Class: v.)

Ôn tập, kiểm tra lại

It took me half a month to revise everything for the final draft of my thesis.

Play truant

/pleɪ ˈtruːənt/

(Class: v. phr.)

Trốn học

Playing truant is unfortunately becoming more and more common nowadays.

Drop out

/drɑːp aʊt/

(Class: v. phr.)

Bỏ học giữa chừng

Bill Gates and Steve Jobs both dropped out of their university to pursue their own dreams.

Take the exam

/teɪk ən ɪɡˈzæm/

(Class: v. phr.)

Tham gia thi, dự thi

In order to be accepted into this university, you need to take the exam first.

Retake the exam

/ˌriːˈteɪk ən ɪɡˈzæm/

(Class: v. phr.)

Thi lại

After failing the first time, he is preparing to retake the exam.

Fail the exam

/feɪl ən ɪɡˈzæm/

(Class: v. phr.)

Thi trượt

He failed the exam although he had studied very hard.

Pass the exam

/pæs ən ɪɡˈzæm/

(Class: v. phr.)

Thi đỗ

That he passed the exam came as a great surprise to his family.

III. Adjectives

Prestigious

/preˈstɪdʒəs/

(Class: adj.)

Uy tín

I want to choose a prestigious university for my education after I finish high school.

Well-educated

/wel ˈedʒukeɪtɪd/

(Class: adj.)

Có giáo dục

Please behave like a well-educated person. Don't make a fuss over small things.

Hard-working

/hɑːrd ˈwɜːrkɪŋ/

(Class: adj.)

Chăm chỉ, cần cù

Hard-working students usually get good marks on their exams.

Talented

/ˈtæləntɪd/

(Class: adj.)

Tài năng

Talented people are more likely to be successful in life.

Literate

/ˈlɪtərət/

(Class: adj.)

Biết đọc biết viết

Many poor people in the countryside are not literate.

Illiterate

/ɪˈlɪtərət/

(Class: adj.)

Mù chữ

In a survey released in 1999, the United Nations estimated that about 16% of the global population was illiterate.

Vocabulary Quiz
Chúng ta cùng làm bài luyện tập dưới đây để củng cố phần vừa học nhé!

loading...

Bạn cần đăng nhập để gửi bài hoặc bình luận

Yêu thích
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này