loading...
Đóng
Review Test 1 - Speaking
Speaking Lecture
Review Test 1 - Speaking
Speaking Tasks

Trong bài ôn tập số 1 phần luyện nói, các bạn hãy hoàn thành 2 nhiệm vụ thu âm dưới đây:

Task 1: Read the passage and then record your voice. (Bạn hãy đọc và ghi âm theo mẫu.)

The incredible growth of the Internet over recent years has caused problems for parents and teachers. Parents worry about which sites their children spend time on, who they chat with online and the possible effects that computer games might have on them. For teachers, meanwhile, the main worry is the way the Internet makes cheating easier.

Task 2: Talk about your favorite star.

Bạn có thể tham khảo ví dụ mẫu sau đây:

My favorite pop star is Justin Bieber. His full name’s Justin Drew Bieber. He’s 18 years old. He’s the most handsome guy I’ve ever seen. He’s 166 cm tall. He’s got light brown hair and dark brown eyes. He’s really cute and funny. He likes skating and basketball. I wish to see him once in my life.

Task 1 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 1Task 2 :

Bạn hãy chạm vào biểu tượng Mic bên dưới để thu âm task 2Yêu thích
Bài học trước
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Hỏi đáp nhanh
Chỉ tài khoản VIP mới thấy mục này
Phiên bản truy cập PC
Về đầu trang