Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Tiếng anh giao tiếp
cho người mất gốc
Với giáo viên nước ngoài

Giới Thiệu

 • Khóa học được biên soạn và giảng dạy bởi giáo viên bản ngữ giàu kinh nghiệm.
 • Sau mỗi bài học, người học có khả năng đọc chuẩn các từ khóa, ghi nhớ và vận dụng được các mẫu câu thông dụng của các tình huống giao tiếp cơ bản.
 • Kết thúc khóa học, người học có thể nắm được hơn 500 từ vựng và hơn 200 mẫu câu giao tiếp phổ biến.
 • Giúp người học thấy tự tin, chủ động trong các tình huống giao tiếp cơ bản và yêu thích học tiếng Anh hơn.
Giáo viên bản ngữ
Cô Rebecca
Giáo viên bản ngữ
Cô Suzanna
Số bài học: 35
Hướng dẫn học
 • Unit 1: First Greetings

  Học cách chào hỏi cho lần đầu tiên gặp ai đó
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Hello, Hi, I'm ..., Nice to meet you, Nice to meet you too
 • Unit 2: Greetings

  Học cách chào hỏi hàng ngày
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Good morning, Good afternoon, Good evening, How are you?
 • Unit 3: Farewell

  Học cách nói lời tạm biệt
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Goodbye, Bye, See you, See you again, See you later, See you soon!
 • Unit 4: Name

  Học cách hỏi và giới thiệu về tên
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What's your name? What's your full name? How do you spell your name?
 • Unit 5: Hometown and living place

  Học cách hỏi và giới thiệu về quê quán và nơi sống
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Where are you from? Where do you live?
 • Unit 6: Age and Marital Status

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về tuổi, tình trạng hôn nhân
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How old are you? Are you married?
 • Unit 7: Jobs and Workplaces

  Học cách hỏi và trả lời thông tin nghề nghiệp và nơi làm việc
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What's your job? Where do you work?
 • Unit 8: Phone numbers and email addresses

  Học cách hỏi và trả lời thông tin số điện thoại, địa chỉ email
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What's your phone number? What’s your email address?
 • Unit 9: Hobbies

  Học cách hỏi và trả lời về sở thích
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What do you like doing in your free time? Do you like traveling?
 • Unit 10: Family

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How many members are there in your family? How many children do you have?
 • Unit 11: Family (continued)

  Học cách hỏi và trả lời thông tin về gia đình (tiếp)
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How old is your father? What does he do?
 • Unit 12: Thank you

  Học cách nói cảm ơn
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Thanks. Thank you. It's very kind of you. Thank you so much. Thank you for your help.
 • Unit 13: Apology

  Học cách nói xin lỗi
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Oops, sorry. I'm so sorry. Sorry, it was my fault. Sorry, I didn't mean to do it. I'm sorry for being late.
 • Unit 14: Time

  Học cách hỏi và nói thời gian
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What time is it? What's the time?
 • Unit 15: Days and Dates

  Học cách hỏi và trả lời về thứ, ngày tháng
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What day is it today? What's the date today?
 • Unit 16: Making an arrangement

  Học cách sắp xếp cuộc hẹn
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Can we meet (at 9 'clock)? Are you available (on July 15th)? Would (this afternoon) be okay?
 • Unit 17: Making an arrangement (continued)

  Học cách từ chối cuộc hẹn
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  I'm afraid I can't meet you (on Wednesday). I'm sorry. I'm busy (on Friday). It seems to be a little difficult.
 • Unit 18: Saying if you understand something or not

  Học cách diễn đạt bạn hiểu hay không hiểu điều gì đó
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Do you understand? Sorry, could you say that again, please? Sorry, what does that mean?
 • Unit 19: Offering Help

  Học cách đề nghị giúp đỡ ai đó
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Can I help you? Is there anything I can do for you? Let me know if you need any help.
 • Unit 20: Asking for help

  Học cách nhờ ai đó giúp đỡ
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Can you help me, please? Can you give me a hand?
 • Unit 21: Asking for permission

  Học cách xin phép
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Can I (open the window)? May I (come in)?
 • Unit 22: Offering food and drink

  Học cách mời đồ ăn và đồ uống
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Would you like some (coffee)? How about (chocolate)?
 • Unit 23: Congratulations and wishes

  Học cách nói lời chúc và chúc mừng
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Congratulations! Happy (Birthday)! Merry Christmas! (I) wish you (health and success).
 • Unit 24: Consoling

  Học cách an ủi, động viên
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Don't worry. Everything will be fine. Never mind. There will be other chances.
 • Unit 25: Asking About Health

  Học cách hỏi và nói về sức khỏe
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What's wrong? Are you sick?
 • Unit 26: Weather

  Học cách hỏi và nói về thời tiết
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  What's the weather like today? Is it (hot)?
 • Unit 27: On the phone

  Học cách nói trên điện thoại
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Hello. Could I speak to (Suzanna), please? Hello, (Suzanna). This is (Brian). Don't worry. I'll call back later.
 • Unit 28: On the street

  Học cách hỏi và trả lời về vị trí địa điểm
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Excuse me, where’s the (bank)? It's (over there).
 • Unit 29: On the street (continued)

  Học cách hỏi đường và chỉ đường
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Excuse me, can you show me the way to the (bank)? Is there a (bank) near here?
 • Unit 30: At a clothes shop

  Học cách hỏi, đáp khi đi mua sắm
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  I'm looking f[removed]a shirt). Do you have (a smaller one)? Can I try it on?
 • Unit 31: At a clothes shop (continued)

  Học cách hỏi đáp về giá và phương thức thanh toán khi mua sắm
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How much is it? It's (10 dollars). Can I pay by credit card?
 • Unit 32: At a restaurant

  Học cách hỏi đáp khi đi nhà hàng
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How many are you? A table f[removed]two), please. You can sit at this table. Are you ready to order?
 • Unit 33: At a restaurant (continued)

  Học cách chọn món, gọi món và gọi hóa đơn ở nhà hàng
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  Could I have the menu, please? I'll have (the steak). Can I have the bill, please?
 • Unit 34: Traveling

  Học cách hỏi và trả lời về việc đi lại
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  How far is it from (your house) to (work)? How do you go to (school)? How long does it take you to...
 • Unit 35: At work

  Học cách diễn đạt một số tình huống ở văn phòng
  Hoàn thành
  Lý thuyết
  Bài tập
  (He's) off sick. (She's) on vacation. The (printer) isn't working. There's something wrong with the...
Tổng hợp từ vựng và mẫu câu trong khóa học
Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay