Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 4: Name

Học cách hỏi và giới thiệu về tên

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
what /wɒt/
(pron.)
: gì, cái gì
my /maɪ/
(det.)
: của tôi
your /jɔ:(r)/
(det.)
: của bạn
full /fʊl/
(adj.)
: đầy đủ
Mẫu câu cần nhớ
What's your name? Tên bạn là gì?
My name is (Brian). Tên tôi là (Brian).
Từ vựng tham khảo (chữ cái A-Z)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Choose the correct option.
Chọn đáp án đúng.
0/5

loading...
3
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/6

loading...
4
Listen to the question and choose the correct answer.
Nghe câu hỏi và chọn câu trả lời thích hợp.
0/4

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay