Anh - Việt
Việt - Anh

loading...
×

Unit 6: Age and Marital Status

Học cách hỏi và trả lời thông tin về tuổi, tình trạng hôn nhân

Bài giảng
Chỉnh tốc độ video
Thực hành
Chỉnh tốc độ video
Từ vựng cần nhớ
how old /haʊ əʊld/
(question word)
: bao nhiêu tuổi
year(s) old /jɪə(r)(z) əʊld/ : tuổi
yes /jes/
(exclam.)
: có, rồi
no /nəʊ/
(exclam.)
: không, chưa
Mẫu câu cần nhớ
How old are you? Bạn bao nhiêu tuổi?
I’m (27) years old. Tôi (27) tuổi.
Từ vựng tham khảo (số 1-50)
Luyện tập
Hoàn thành 0/4
1
Listen and Reorder.
Sắp xếp các chữ cái thành từ
0/5

loading...
2
Listen and Reorder.
Nghe và sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh
0/5

loading...
3
Choose the correct option.
Chọn từ đúng để hoàn thành câu cho sẵn.
0/5

loading...
4
Record
Ghi âm từng câu, mỗi câu có độ chính xác >= 50% được 1 điểm
0/5

loading...
Video chat

(Hiện tại phần luyện tập này chỉ có trên máy tính)

Kiểm tra đầu vào
Luyện thi 123 - Học Toán. Tiếng Việt thú vị - Thi hiệu quả
Tải ứng dụng học tiếng Anh 123
×
×

Bạn phải tải app Tiếng Anh 123 mới ghi âm được.

Tải app ngay